Vedtægter for DSIO Håndbold

Body: 

Vedtægter for DSIO Håndbold

§1: Navn
Afdelingens navn er De Studerendes Idrætsforening i Odense (DSIO), Håndboldafdelingen (1971).

§2: Formål
Håndboldafdelingen i DSIO har til formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke håndbold og have kammeratligt samvær med hinanden.

§3: Medlemskab
a. Alle, dog fortrinsvis studerende, uanset alder og køn, kan blive medlem ved skriftlig indmeldelse hos foreningens kasserer. Medlemskabet er bindende for et halvt regnskabsår.
b. Medlemskabets ophør sker ved skriftlig udmeldelse til foreningens kasserer.
c. Der er 3 typer medlemskab; studerende og ikke-studerende aktive spillere samt passive medlemmer.
d. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen, ikke overholder foreningens vedtægter eller udviser uacceptabel adfærd. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§4: Kontingent
a. Kontingentet betales til foreningens kasserer halvårligt. Manglende betaling medfører at medlemmet ikke er spilleberettiget. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 14 dage efter forfald, kan bestyrelsen med 7 dages varsel udelukke medlemmet fra foreningen indtil restancen er betalt.
b. Kontingentet kan kun hæves/sænkes på generalforsamlingen. 
c. Ved kontingentets fastsættelse kan der differentieres mellem studerende og ikke-studerende samt passive medlemmer.
d. Medlemmer af klubbens bestyrelse samt trænere er kontingentfri i perioden for deres virke.

§5: Organisation
Håndboldafdelingen er en af DSIO’s sideordnede afdelinger og underkaster sig derfor til enhver tid gældende love for DSIO.

§6: Generalforsamling
a. Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter endt regnskabsår. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel.
b. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
c. Kun betalende, aktive medlemmer kan deltage og har stemmeret på generalforsamlingen.
d. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet uanset antal fremmødte. Ved afstemning gælder, at et forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmetallet lige, forkastes forslaget.
e. Dagsorden for generalforsamling:
• Valg af dirigent og referent.
• Formanden aflægger beretning til godkendelse.
• Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse.
• Valg af revisorer.
• Eventuelt.
f. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Se i øvrigt indkaldelse til generalforsamling.
g. Bestyrelsens medlemmer vælges for ét år ved skriftlig afstemning. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på 4 opstillede kandidater, hvor det første navn på listen vægtes dobbelt, så denne kandidat får 2 stemmer. De efterfølgende kandidater på listen tillægges 1 stemme hver.
h. Suppleanter til bestyrelsen vælges for ét år ved skriftlig afstemning. Hvert stemmeberettiget medlem stemmer på 2 opstillede kandidater med lige vægtning.

§7: Bestyrelsen
a. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal have følgende sammensætning: Formand, næstformand og kasserer.
ab. Bestyrelsen kan bestå af op til 9 medlemmer og op til 2 suppleanter.
b. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
c. Bestyrelsen har til formål at DSIO’s håndboldafdelings normale virke fungerer på betryggende vis. Bestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig økonomi til at sikre driften. Bestyrelsen skal tilvejebringe aktiviteter, så det enkelte medlems sportslige og sociale behov bliver tilgodeset.

d. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen fastsætter sine møder og dagsorden.

§8: Økonomi og regnskab
a. Håndboldafdelingens drift søges dækket ind af medlemmernes kontingent samt tilskud fra hovedforeningen.
b. Dog kan sponsering tildeles, såfremt klubben ikke bliver økonomisk afhængig af denne. Dvs. at sponsorstøtte fortrinsvis bør gives til køb af rekvisitter samt spilledragter. Der kan i budgettet for det kommende år
c. Regnskabsåret løber fra 1.1. – 31. 12. Kassereren fører regnskabet og er sammen med bestyrelsen ansvarlig for forvaltning af foreningens midler.
d. Niveauet for trænergodtgørelser for den kommende sæson fastlægges af den på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelse. Således at alle godtgørelsesaftaler nulstilles ved regnskabsårets udgang.

§9: Frivillighed
a. Festudvalget er et stående udvalg og medlemmerne af udvalget belønnes med nedsat deltagerpris ved de arrangerede fester.
b. Bestyrelsen kan beslutte at belønne særlige frivillige opgaver.

§10: Aftaleret
a. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer i særlige tilfælde, hvis det findes hensigtsmæssigt.
b. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig  hæftelse.

§11: Opløsning
a. Håndboldafdelingens opløsning kan kun vedtages, når, ved ekstraordinær generalforsamling, 2/3 af de tilstedeværende stemmer for dette.
b. Ved opløsning af foreningen skal evt. midler gå til DSIO’s hovedbestyrelse.

 

 

Sidst ændret d. 2. marts 2019