Vedtægter for DSIO Håndbold

Body: 

§1: Navn

Afdelingens navn er De Studerendes Idrætsforening i Odense (DSIO), Håndboldafdelingen (1971).

§2: Formål

Håndboldafdelingen i DSIO har til formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke håndbold og have kammeratlig samvær med hinanden.

§3: Medlemskab

a. Alle, dog fortrinsvis studerende, uanset alder og køn, kan blive medlem ved skriftlig indmeldelse hos foreningens kassér. Medlemskabet er bindende for et halvt regnskabsår.

b. Medlemskabets ophør sker ved skriftlig udmeldelse til foreningens kassér.

§4: Kontingent

a. Kontingentet betales til foreningens kassér halvårligt.

b. Kontingentet kan kun hæves/sænkes på generalforsamlingen.

§5: Organisation

Håndboldafdelingen er en af DSIO’s sideordnede afdelinger og underkaster sig derfor til enhver tid gældende love for DSIO.

§6: Generalforsamling

a. Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter endt regnskabsår. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med minimum 14 dages varsel.

b. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

c. Kun betalende medlemmer kan deltage og har stemmeret på generalforsamlingen.

d. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte. Ved afstemning gælder, at et forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal. Er stemmetallet lige, forkastes forslaget.

e. Dagsorden for generalforsamling:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning til godkendelse.
  • Kasséren fremlægger regnskab til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

f. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Se i øvrigt indkaldelse til generalforsamling.

§7: Bestyrelsen

a. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal have følgende sammensætning: Formand, næstformand og kassér.

b. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

c. Bestyrelsen har til formål at DSIO’s håndboldafdelings normale virke fungerer på betryggende vis. Bestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig økonomi til at sikre driften. Bestyrelsen skal tilvejebringe aktiviteter, så det enkelte medlems sportslige og sociale behov bliver tilgodeset.

d. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen fastsætter sine møder og dagsorden.

§8: Økonomi og regnskab

a. Håndboldafdelingens drift søges dækket ind af medlemmernes kontingent samt tilskud fra hovedforeningen.

b. Dog kan sponsering tildeles, såfremt klubben ikke bliver økonomisk afhængig af denne. Dvs. at sponsorstøtte fortrinsvis bør gives til køb af rekvisitter samt spilledragter. Der kan i budgettet for det kommende år budgetteres med en forventet sponsorindtægt, der maksimalt må udgøre 20 % af foreningens egenkapital ultimo regnskabsår.

c. Regnskabsåret løber fra 1.1. – 31. 12. Kasséren fører regnskabet og er sammen med bestyrelsen ansvarlig for forvaltning af foreningens midler.

d. Niveauet for trænergodtgørelser for den kommende sæson fastlægges af den på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelse. Således at alle godtgørelsesaftaler nulstilles ved regnskabsårets udgang.

§9: Opløsning

a. Håndboldafdelingens opløsning kan kun vedtages, når, ved ekstraordinær generalforsamling, 2/3 af de tilstedeværende stemmer for dette.

b. Ved opløsning af foreningen skal evt. midler gå til DSIO’s hovedbestyrelse.

Sidst ændret d. 20. april 2013.